آزمون ماهانه پنجم ابتدایی نشر حسامی

تماس بگیرید


توضیحات

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

آزمون ماهانه پنجم ابتدایی نشر حسامی

  • منطبق با آخرین عملکرد ارزشیابی کیفی- توصیفی وزارت آموزش و پرورش
  • شامل: بودجه بندی
  • آزمون مداد کاغذی
  • سنجش نوبت اول و دوم
  • آزمون عملکردی
  • آزمون ارزشیابی ورودی
  • بازخوردهای صحیح ارزشیابی توصیفی به صورت(ارزیابی آموزگار ،خودسنجی،والد سنجی،همسال سنجی

توضیحات تکمیلی

مولف

گروه مولفان